fbpx

Upravljanje procesom promjena

Modul 4

Početak modula

15.04.2023.

Trajanje modula

Trajanje: 2 vikenda Broj sati: 21 sat

Način rada

Frontalna nastava i igranje uloga

Nastava i materijali

Redovna i multimedijska nastava
Skripta i prezentacije

O modulu

Znanja o procesu promjene od velikog su značaja osobnom treneru i mogu u velikoj mjeri doprinijeti u efikasnijem radu sa sportašima. Nakon odslušanog modula polaznik će znati koji motivacijski faktori utječu na postizanje uspjeha sa klijentima. Znat će koji su oblici motivacije i na koji način utjecati na njih te kako poboljšati i održati motivaciju kod sportaša. Polaznik također stječe kompetencije za unaprjeđenje fokusa i znanja o načinima periodizacije u procesu promjene. Upoznat će se s vježbama za fokusiranje i s drugim oblicima rada koje doprinose fokusu. Polaznik će steći kompetencije za rad s pojavom anksioznosti u sportu kao i s vježbama relaksacije koje mogu doprinijeti rješavanju anksioznosti. Polaznik će znat koje su kognitivne i bihevioralne strategije koje se koriste u sportu kao i njihove osnovne postavke.

Ishodi učenja

Motivacijski faktori

Osnovni oblici motivacije i privrženosti vježbanju

Napredni oblici motivacije

Kako unaprijediti ili održati motivaciju sportaša

Kako zadržati i unaprijediti fokus

Periodizacija

Vizualizacija i fokus

Vježbe fokusa i percepcije

Ostali oblici rada na fokusu

Kako zadržati i unaprijediti fokus

Izvori anksioznosti u sportu

Kognitivne strategije

Bihevioralne strategije

Vježbe relaksacije

Za koga je ovaj modul

Cilj ovog modula je da osobnim trenerima pruži detaljan uvod u same postavke, načine i koristi mentalnog treninga. Za svakog trenera motivacija klijenta je veoma važna, i upravo je jedan dio modula usmjeren prema upoznavanju motivacije osoba i sportaša te stjecanju znanja o korištenju motivacije za postizanje boljih rezultata. Znanja o motivaciji veoma su važna jer je za osobnog trenera puno isplativije održavati postojeće klijente nego ulagati za stjecanje novih. Svaki polaznik modula dobit će znanja o fokusu, o anksioznosti i o kognitivnim i bihevioralnim strategijama. Koristeći stečena znanja polaznik ovog modula veoma efikasno će znati kako dugoročno održavati klijente i kako unaprijediti kvalitetu usluge koja im se pruža. Ovaj modul nije namijenjen samo osobnim trenerima već i samim psiholozima koji aktivno rade u procesima promjene.

Prijava na modul

    Cijena modula

    4.500,00 kn

    Svi polaznici na kraju modula dobivaju certifikat Mentalnog treninga.

    Modul je dio programa usavršavanja za osobnog i kondicijskog trenera.