fbpx
osobni trener

Uloga osobnog trenera

U ovom blogu cilj nam je objasniti ulogu osobnog trenera, njegovu povezanost s drugim stručnjacima kao i određene zakonske obveze i regulative kojih se treba pridržavati.

Povezani zdravstveni kontinuum

Povezani zdravstveni kontinuum sastoji se od zdravstvenih profesionalaca koji su obrazovani putem certifikata, registracija ili licenci i koji rade identifikaciju, prevenciju i tretman bolesti i poremećaja. Liječnici su na vrhu te piramide, oni identificiraju poremećaje i implementiraju tretmanske planove koji uključuju lijekove, operacije, rehabilitacije i druge postupke. Liječnicima u svom postupku pomažu: sestre, asistenti i niz drugih tehničara. Kada izrada tretmana prelazi okvire liječnika on pacijente upućuje na specifične liječničke preglede, na fizikalnu terapiju, na programiranje prehrane i/ili programiranje vježbanja. Liječnici i sestre uče svoje pacijente o važnosti primjene njihovih tretmana. Fizikalni terapeuti s pacijentima provode njihov terapeutski tretman i uče pacijente kako da sami izvode dodatno vježbanje, kako bi potpomogli rehabilitaciju.

Fizikalni terapeuti uče klijente vježbe s ciljem prevencije ozljede kao i s ciljem provođenja terapeutskih postupaka nakon ozljede.

Nutricionisti uče klijente pravilnoj prehrani kroz recepte, programe prehrane, načine pripreme hrane, i korištenjem specifičnih dijeta. Neki od njih sudjeluju u savjetovanju o tjelesnoj aktivnosti (npr. hodaj svaki dan 30 min) ali ipak veoma malo njih uistinu zna naučiti klijente kao efikasno vježbati. U ovom slučaju osobni treneri su u jedinstvenom položaju u zdravstvenom kontinuumu.

Većina osobnih trenera će raditi sa svojim naizgled zdravim klijentima s ciljem unapređenja zdravlja i fitnesa. Napredni osobni treneri s višom razinom edukacije i treninga imat će i kompetencije da rade s osobama koje imaju posebne potrebe za programiranjem aktivnosti nakon liječničkog tretmana ili ozljede i bolesti. Osoba sa znanjima o post-rehabilitacijskom vježbanju imat će značaju poziciju u zdravstvenom kontinuumu. U kliničkom okružju, napredni fitnes profesionalac radit će pod direktnom nadređenosti liječnika ili fizikalnog terapeuta, dok u centrima on može biti samostalan. U svakom slučaju, za njega je ključno da ostane u svom krugu djelovanja i da usko surađuje s liječnikom od klijenta i drugim osobama u zdravstvenom kontinuumu, kako bi se osiguralo nadopunjavanje među-povezanih struka.

Za svakog osobnog trenera važno je da razumije ulogu fitnes profesionalca u odnosu na druge članove kontinuuma.

Svaki klijent će imati svog liječnika koji je odgovoran za njegovu medicinsku njegu. Ako je osoba dobila uputnicu od svog liječnika, osobni trener bi trebao dobiti pismenu potvrdu od klijenta da može komunicirati s liječnikom i da mu može redovito slati izvještaje o napretku osobe. Kad klijenti i nemaju uputnicu od liječnika, za osobnog trenera je važno da ima podatke o klijentovom programu, napretku i o povijesti bolesti.

Usavršavanje

Program ima za cilj osposobljavanje osobe za efikasno planiranje i programiranje treninga sa zdravim pojedincima, s minimalnim rizikom po zdravlje. Osobe sa završenim programom stječu kompetencije za rad kao osobni trener s minimalnim nadzorom. Program omogućava osobi odvajanje od onih koji nemaju završen program i sječene kompetencije za efikasan i siguran rad. Osobni treneri su osposobljeni za rad s naizgled zdravim pojedincima s minimalnim nadzorom. Program ne podrazumijeva da osoba ima sva moguća znanja, već da ima dovoljno za efikasan početak. Osobni trener je u tom slučaju dokazao da ima kompetencije za primjenu znanja za sigurno i efikasno programiranje u raznim praktičnim situacijama, s minimalnim rizičnim faktorima.

Definiranje područja rada

Područje rada određuje legalnu uslugu koju osoba može pružiti u određenom području, okruženje u kojem se ona može pružati i smjernice i obveze koje se moraju slijediti. U definiranje područja rada ulaze mnogi faktori uključujući:

-edukacija

-praktičan rad

-certifikate

-zakone i obaveze koje uključuju komplementarna područja

Većina zakona koji određuju profesiju regulirani su državnim agencijama. Kao rezultat toga, područje rada može varirati od države do države. Uz to, većina profesija imaju krovne organizacije koje određuju odredbe za uključivanje u edukacijske programe i određuju kodeks profesionalnog ponašanja i disciplinske mjere za one koji ih krše.

Ti zakoni su tu da štite javnost. Obveze i zahtjevi za certifikat koji omogućava uključivanje u rad definirani su od strane profesionalnih organizacija koje nude certifikate za osobnog trenera. Te organizacije određuju kodeks ponašanja kojeg se trebaju pridržavati svi certificirani profesionalci. Taj kodeks ima svoju primjenu u svim postupcima vezanim za osobni trening. Ključno je za sve struke da su svjesni svog područja rada, kako bi osigurali da je njihovo djelovanje unutar njihove specifične edukacije, iskustva i kompetencijama stečenim svojim obrazovanjem.

Područje rada osobnog trenera

Fitnes profesionalci imaju svoje generalno područje rada.

Iako ova tablica daje generalne smjernice, svaki trener mora znati svoje mogućnosti i ograničenja. Trener se mora držati svog djelokruga kako bi mogao steći povjerenje u zdravstvenoj zajednici, kako bi pružio kvalitetnu uslugu svojim klijentima i izbjegao potencijalne zakonske neregularnosti izlazeći iz svog kruga posla.

Osobni treneri ne bi smjeli nikad pružati usluge koje nisu unutar njihovog područja rada. Npr. trener može dobiti pitanje o prehrani za smanjenje tjelesne težine i postotka masti. Osobni trener može pomoći klijentu s njegovim ciljem (gubitak tjelesne težine) s dizajniranjem efikasnog programa vježbanja koji će uvelike doprinijeti gubitku težine, kao i pomoći u usvajanju zdravih navika. To se može sastojati od pokazivanja osobi načine kako pratiti kalorijski unos, i uputiti ih na smjernice krovnih organizacija o zdravoj prehrani. Klijenti koji žele programe prehrane trebaju biti upućene nutricionistu, jer takve se usluge u zakonskim domenama upravo nutricionista.

Iako postoje preklapanja u zdravstvenom kontinuumu, važno je znati svoja ograničenja i odgovornosti. Npr. nutricionisti koji sastavljaju programe prehrane daju generalne smjernice o tjelesnom vježbanju, kako bi shvatili važnost vježbanja u poboljšanju zdravlja i potrošnji kalorija. Ipak, ako osoba traži od nutricionista program vježbanja, on bi ga trebao uputiti prema osobnom treneru.

Područje rada

 • Izrada i primjena programa vježbanja koji su sigurni, efikasni i prikladni za osobe koje su naizgled zdrave i imaju medicinsko odobrenje za vježbanje
 • Provedba intervju o povijesti bolesti i procjena rizika od kardiovaskularnih bolesti s klijentima sa svrhom utvrđivanja mogućih kontraindikacija
 • Primjena dijagnostičkih protokola temeljenih na klijentovoj povijesti bolesti, razini fitnesa, životnim faktorima i cijevima koristeći znanstveno dokazane protokole
 • Pomoć u postavljanju i ostvarivanju klijentovih ciljeva
 • Učenje ispravnih tehnika vježbanja kroz pravilnu demonstraciju, objašnjenje i asistiranje
 • Omogućavanje osobama da počnu i da se pridržavaju svog programa vježbanja sa savjetovanjem, podrškom, motivacijom i efikasnim povratnim informacijama
 • Dizajniranje programa vježbanja za rad „jedan na jedan“ ili za vježbanje u manjim grupama
 • Edukacija klijenta o temama vezane za fitnes i zdravlje kako bi im pomogli u usvajanju zdravih navika koji potpomažu ostvarivanja ciljeva
 • Zaštita povjerenja klijenta
 • Uvijek raditi s velikim profesionalizmom, poštovanjem i integritetom
 • Poznavanje svog područja rada i upućivanje klijenta prema drugim zdravstvenim profesionalcima
 • Uvijek biti spreman za efikasno djelovanje u hitnim slučajevima

Osobni trener ne smije mijenjati preporuke koje je utvrdio netko od drugih profesionalaca u zdravstvenom kontinuumu. Npr. ako klijent ima specifične preporuke za intenzitet i način vježbanja, trener mora poštivati te preporuke kada sastavlja program vježbanja. Dok doktori generalno nemaju ista znanja o specifičnim vježbama kao osobni trener, liječnikove preporuke su temeljene na znanju o klijentovom zdravlju, lijekovima, ozljedama i poremećajima i moraju se poštivati kako bi se osigurala sigurnost

IZRADA MREŽE UPUĆIVANJA

Za osobnog trenera od izrazite važnosti je izgradnja mreže sa stručnjacima kako bi se mogla ostvariti upućivanja ovisno o potrebi. Treneri trebaju identificirati one stručnjake iz srodnih područja koji također imaju visoke standarde i profesionalizam.

Potencijali izvori mogu biti:

-Mind/body instruktori

-Programi za prestanak pušenja

-Programi za vježbanje u vodi

-Grupe potpore

-Maser

Osobni trener treba istražiti kvalitetne stručnjake prije nego osobu uputi nekome. Da li stručnjak ima certifikat? Da li može dati popis referenci? Koliko godina iskustva ima?

Osobni trener ne želi ugroziti svoju reputaciju tako što će klijenta uputiti nekvalificiranom „stručnjaku“.

S pravilnim umrežavanjem trener može također ostvariti upućivanje od drugih profesionalaca u zdravstvenom kontinuumu.

Sigurnost

Osobni trener treba provesti povijest bolesti klijenta i odrediti da li klijent treba odobrenje doktora prije uključivanja u tjelesnu aktivnost i da li ima ikakve kontraindikacije za određene vježbe. Trener također mora odrediti prikladan intenzitet za početnu fazu programa. Tako, trener može osigurati sigurnost programa vježbanja i poboljšati kvalitetu usluge. I sa svim mjerama predostrožnosti trener mora poznavati djelovanje u osnovnim urgentnim situacijama.

Dodatci prehrani

Većina dodataka prehrani nije regulirana od FDA (Food and drug administration) i zbog toga je teško garantirati njihovu sigurnost. Neki od njih mogu uzrokovati komplikacije u kombinaciji s drugim lijekovima. Ipak, industrija dodataka prehrani je multimilijunska. Zbog velikog novca i zbog želje klijenata za što bržim ostvarivanjem cilja neki centri su počeli aktivno prodavati dodatke prehrani. Iako to nije ilegalno, neodgovorno je prodavati dodatke prehrani bez osobe koja može savjetovati o njihovom korištenju (nutricionist ili doktor). Takvi centri čine veliki rizik, zbog mogućnosti negativne reakcije na neki od dodataka koji je preporučio član osoblja fitnes centra.

Neki fitnes profesionalci posjeduju veliko znanje o dodacima prehrani, ali oni nisu ništa više kvalificirani za preporuke o dodatcima prehrani nego li za pisanje recepta za lijekove.

Ipak, fitnes profesionalci bi se trebali educirati o dodacima prehrani. Klijenti često pitaju o njima misleći da su oni nužni. Trener treba osobi objasniti da se cilj može postići i bez dodataka prehrani. Ako klijent inzistira na preporukama za dodatke prehrani trener ga treba uputiti doktoru ili nutricionistu.

Posljedice nuđenja usluga van područja rada

Kako bi ostvarili svoj cilj klijenti moraju usvojiti zdrave navike koje uključuju redovit program treninga, kvalitetnu prehranu i životne promjene koje smanjuju stres. Trener je osposobljen da planira i programira program treninga, ali kada je u pitanju razina pomoći oko prehrane, životnog stila ili rehabilitacije granice mogu biti zbunjujuće, pogotovo za početnika. Mogući scenariji se mogu pronaći u tablici ispod.

Npr. ako klijent kaže treneru da osjeća jake upale mišića zbog intenzivnog trčanja, trener može pružiti edukaciju oko masaže, ali ne može pružiti masažu klijentu. Ako trener radi aktivnosti van svog djelokruga može snositi potencijalne zakonske posljedice.

Tekst preuzet iz ACE Personal trainer manual – četvrto izdanje.

prijavi se za blog
blog prijava na newsletter

Autor bloga

Jozo Grgić, mag. cin.

Magistar kineziologije s umjerenjem iz kondicijske pripreme sportaša i doktorand na Victoria University u Melbourneu. Autor je utjecajnih svjetskih znanstvenih i stručnih radova u području kineziologije s fokusom na mišićnu hipertrofiju i utjecaj kofeina na sportsku izvedbu. Od 2015. godine zaposlen je na Fitnes učilištu.

Povezani blogovi

 • rema ACSM-u (2), funkcionalni fitnes definiran je kao oblik treninga koji koristi jakost za unaprjeđenje ravnoteže, koordinacije, proizvodnje sile, sn...

 • Bol je evolucijsko nasljeđe koje ima za funkciju da nas upozori na nered u sustavu. Slično kao i lampica na autu koja odjednom zasvijetli. Bol je ne...

 • Prekomjerna tjelesna težina i pretilost karakterizirani su visokim postotkom masne mase u odnosu na nemasnu masu te su povezani s velikim brojem kroni...